God jul & gott nytt år!


Välkomnad till Sigtuna

Saxat ur sigtunabygden.se

Saxat ut märsta.nu:

Vemodigt avsked av Solna

Igår avtackades jag av politiker och tjänstemän i Solna stad. Beslutet att flytta till Sigtuna och att anta utmaningen som oppositionsråd är helt rätt. Det förtar inte känslan av vemod. Tio år har jag varit engagerad i Solna och under den tiden har jag fått många vänner. En stor del av dem kom till avtackningen med värmande ord och gåvor. Hur säger man farväl till så många människor som berikat ens liv under lång tid?


Tack kära medarbetare och kollegor. Ni har gjort mitt liv rikare. Jag har upplevt värme och respekt från första stund jag klev in i Solna stadshus. Er kompetens och ert ifrågasättande har utvecklat mig mycket. Många av er har funnits vid min sida alla år i Solna. Andra har jag fått glädjen att lära känna under resans gång. Med dessa korta ord vill jag rikta ett tack till er alla från mitt hjärta. Utan er skulle jag inte vara den jag är idag.Från solna.se: KOMMUNALRÅDET HENRIK KELFVE AVTACKAT


Kommunalrådet Henrik Kelfve blev högtidligen avtackad igår av arbetskamrater, politikerkollegor och vänner. Han flyttar till Sigtuna och lämnar därmed sina politiska uppdrag i Solna. Henrik Kelfve började sin karriär i Solna år 2000 som Anders Gustâvs politiske sekreterare. 2006 utsågs han till kommunalråd och ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Han har dessutom under sina år i Solna bland annat varit ordförande i gymnasienämnden och ledamot i barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen samt i kommunfullmäktige.


Till ny ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Henrik Kelfve har utsetts Arion Chryssafis.


Bilden: Kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Salminen uppvaktar Henrik Kelfve.


Intervju i Sigtunabygden


"ALLTID HANDPLOCKAD. Henrik Kelfve är moderatpolitikern som aldrig sökt ett jobb. Också till nya jobbet som oppositionsråd i Sigtuna kommun blev han rekryterad. Att han tackade ja har inget med pengar att göra: han går ner i lön och får betala högre skatt än i Solna där han bor idag. Men han tror att ett boende i Sigtuna kommun kommer att innebära högre livskvalitet."

För att läsa artikeln: Klicka på bilden som då öppnas i ett nytt fönster. Klicka på artikeln i det nya fönstret för att zooma.

Kommunalrådsgrupp i Järfälla

Idag träffas länets moderata kommunalråd i Järfälla. På dagordningen avhandlas allt från EU:s vattendirektiv till färdtjänstfrågor. Värdkommunen Järfälla har sedan valet 2006 borgerlig majoritet. Det märks bland annat genom att skatten sänkts tre år i rad.

Träffarna med kommunalråden genomförs varannan månad och förläggs till olika ställen i länet. Dagens möte är på Görvelns slott som uppfördes under 1600-talet.

Dagens kommunalrådsgrupp är den sista för oppositionsrådet i Sigtuna, Lars-Göran Sörqvist, som jag efterträder vid årsskiftet. Han har varit ledare för moderaterna i Sigtuna sedan valet 2006. Före detta har han varit engagerad i näringslivet inom allt från salt och stål till energi och pellets.

Lars-Göran kommer fortsätta att vara engagerad för moderaterna i Sigtuna. Det är en stor utmaning att ta ledning över oppositionsarbetet i en ny kommun. Det känns därför tryggt att ha honom vid min sida framöver.

Alla skolor kvalitetsgranskas i Solna

Inför kommunfummäktiges sammanträde den 15 december har jag fått en interpellation angående kommunens insynsrätt i fristående skolor.

1. Vilka slutsatser har staden dragit av Skolverkets inspektionsrapporter från de fristående skolorna i Solna?

2. Anser staden att det mot bakgrund av resultaten i Skolverkets inspektioner av de fristående skolorna i Solna finns anledning att ompröva sitt tidigare ställningstagande att inte utnyttja insynsrätten?


3. Tänker staden vidta några andra åtgärder för att snabbare bli uppmärksam på kvaliteten i Solnas fristående skolor?


Svar
Interpellanterna efterlyser mer insyn i de fristående skolorna. Jag delar åsikten att all verksamhet som skattefinansieras ska granskas. Resultaten ska vara tillgängliga för att kunna utvärderas. Främsta skälet är naturligtvis för att driva på utveckling och för att säkerställa en god kvalitet. Att resultaten ska synliggöras är även en viktig del av valfriheten.


Majoriteten i Solna har satt tydligt fokus på öppen och tydlig kvalitetsgranskning inom skolan. Tyvärr har resultatet av detta arbete inte ännu blivit konkreta reslutat. Skälet till detta är att det tekniska stödet tagit mer tid än vad vi önskat. Staden som helhet arbetar intensivt med att utveckla hemsidan och de tekniska verksamhetssystemen. Vad som ska granskas har nämnden fattat beslut om.


I den kvalitetsgranskning som snart finns på plats ska alla verksamheter, oavsett huvudman, ingå. Detta uppnås genom ett gott samarbete med såväl kommunala som fristående skolor. I det arbete för lika villkor mellan alla verksamheter, där kvalitetsgranskning varit en stor del, har företrädare för såväl kommunala som fristående skolor ingått.


Jag ser i dagsläget inget behov av att staden fattar beslut om en viss typ av granskning av de fristående skolorna. Dels för att vi inte stött på något motstånd, dels för att kvalitetsgranskningen är inne i en utvecklingsfas. Det kan vara direkt kontraproduktivt och begränsande att staden fastnar i en form.


Interpellationen ger en bild av att det inte finns någon insyn i de fristående verksamheterna. Det är direkt felaktig. För det första är Skolverket tillsynsmyndighet. Via skolorna själva eller via Skolverket samlar förvaltningen in uppgifter om bland annat måluppfyllelse och betyg från eleverna i de fristående skolorna. Det sker även ett antal granskningar av såväl de kommunala som de fristående skolorna på stadens initiativ.


LJUS på kvalitet är ett samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands Bro, Sigtuna och Solna. Arbetet har bland annat som syfte att förbättra resultaten, att öka måluppfyllelsen vid de utvärderade enheterna, att enheterna får bättre underlag för sitt eget utvecklingsarbete och att enheterna får möjlighet att jämföra sig med andra för att hämta inspiration.


Utvärderingsgruppen återför resultatet till enhetens chef, som ansvarar för utvecklingsarbetet inom enheten. I samband med denna återkoppling sker också en avstämning av det skriftliga underlaget för den fortsatta dialogen med förvaltningsledning och politiker, rapporten lämnas till nämnd. Dessa granskningar innefattar alla fristående och kommunala skolverksamheter i Solna.


Samtliga enheter i kommunen, inklusive de fristående skolorna, granskas en gång vart sjätte år. Tillsammans med Skolverkets inspektioner innebär det att alla enheter i kommunen granskas två gånger under en sexårsperiod. Skolverket kommer även, efter förslag från den borgerliga regeringen, att fördubbla granskningarna. De kommer därmed att ske vart tredje år.


Alla skolor i Solna deltar i en attitydundersökning där elever och föräldrar i olika årskurser får svara på frågor. Detta redovisas i kvalitetsredovisningen samt i kvalitetsindikatorer på nätet från och med 2009. Från 2009 kommer kvalitetsindikatorer presenteras på nätet för alla skolor. Det pågår även långtgående diskussioner inom länets kommuner att genomföra gemensamma kundnöjdhetsundersökningar.


Förvaltningen begär in de fristående skolornas egna kvalitetsredovisningar. De fristående skolorna bjuds även regelbundet in till möte för avstämning av ekonomi och diskussion av gemensamma frågor. I detta sammanhang diskuteras även kvalitetsfrågor. Enskilda möten med representanter från fristående skolor förekommer också under året. Sådana möten kan exempelvis initieras av staden mot bakgrund av brister i kvalitet.


De fristående skolorna samarbetar med resursenheten kring barn i behov av särskilt stöd. Det ger staden insyn i elevers rätt till stöd på fristående skolor. Det sker även löpande undersökningar av de fristående skolornas ekonomi. På så sätt görs en bedömning av skolornas stabilitet.


Förvaltningen gör skolbesök i de fristående skolorna i Solna och därmed utnyttjar sin insynsrätt. Om det finns Solnaelever i de fristående skolorna i Solna försäkrar förvaltningen sig om elevens rättigheter till god utbildning. Detta är ett löpande arbete men görs även på förekommen anledning. Förvaltningen begär till exempel in dokument och är behjälpliga i att korrigera om fel upptäcks. Vid allvarliga brister görs en anmälan till Skolverket.


Svar på fråga 1
Det går inte att redovisa en samlad slutsats. Om interpellanten vill veta vad staden anser om en speciell skola får den frågan ställas i en ny interpellation. Staden arbetar enligt ovan. I de fall staden gör placeringar på specialskolor kan brister i kvalitet leda till att vi hittar andra vägar att tillgodose elevens behov. I övrigt har vi valfrihet.


Svar på fråga 2
Nej. Som framgår av svaret ovan har staden insyn. Det behövs inga extra beslut för det.


Svar på fråga 3
Svaret ingår i brödtexten.


RSS 2.0