Intervju i Sigtunabygden


"ALLTID HANDPLOCKAD. Henrik Kelfve är moderatpolitikern som aldrig sökt ett jobb. Också till nya jobbet som oppositionsråd i Sigtuna kommun blev han rekryterad. Att han tackade ja har inget med pengar att göra: han går ner i lön och får betala högre skatt än i Solna där han bor idag. Men han tror att ett boende i Sigtuna kommun kommer att innebära högre livskvalitet."

För att läsa artikeln: Klicka på bilden som då öppnas i ett nytt fönster. Klicka på artikeln i det nya fönstret för att zooma.

Henrik Kelfve (m) går från Solna till Sigtuna


PRESSMEDDELANDE
Moderaterna i Solna och Sigtuna

Efter tio framgångsrika år i Solna, först som politisk sekreterare och sedan som skolkommunalråd möter Henrik Kelfve (m) nya utmaningar i Sigtuna som oppositionsråd. Henrik Kelfve tillträder sin nya post efter årsskiftet och efterträder då Lars-Göran Sörqvist (m), som avgår av hälsoskäl.

- Vi Sigtunamoderater är glada över att ha lyckats värva Henrik Kelfve. Det är en styrka att få hit en så erfaren politiker från Solna, en av Sveriges framgångsrikaste kommuner. Sigtuna har stora möjligheter. Jag är övertygad om att Henrik Kelfve kan leda moderaterna och borgerligheten till en valseger 2010 och därefter leda en positiv utveckling av Sigtuna säger Lars-Göran Sörqvist (m), avgående oppositionsråd.


- Sigtuna är en kommun med ett mycket strategiskt läge mellan Stockholm och Uppsala med huvudstadens internationella flygplats. Min första utgångspunkt är att tillvarata tillväxtmöjligheterna som det innebär. Sigtuna har idag tre kronor mer i skatt än Solna. Det innebär inte att samhällsservicen håller högre kvalitet. Genom att stimulera de skapande krafterna i samhället går det att kombinera låg skatt med hög service. Jag är hedrad över att få denna utmaning och ser fram emot att bosätta mig i Sigtuna, säger Henrik Kelfve (m).


- Samtidigt som det är tråkigt att Henrik Kelfve lämnar oss förstår jag hans strävan efter nya utmaningar. Henrik Kelfve har starkt bidragit till utvecklingen av Solna till en mönsterkommun. Det är kul att vi får chansen att dela med oss av vår kompetens. Jag önskar Henrik Kelfve lycka till, säger Lars-Erik Salminen (m), kommunstyrelsens ordförande i Solna.


För mer information:
Lars-Göran Sörqvist, 070-376 52 59
Henrik Kelfve, 070-344 71 70
Lars-Erik Salminen, 073-660 94 70


I media:
Sigtunabygden - Märsta.nu 1 - Märsta.nu 2 - Märsta.nu 3 - Radio Stockholm - Radio Uppland 1 - Radio Uppland 2 - Dagens Samhälle - Dagens Nyheter - Uppsala Nya Tidning - Mitt i Solna - Solna.se

Ökade möjligheter att söka gymnasieprogram

PRESSMEDDELANDE
Kommunförbundet i Stockholms län
Henrik Kelfve (m), barn- och utbildningsnämndens ordförande

Samtliga kommuner i Stockholms län har nu tecknat nya avtal om samverkan för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län. De nya avtalen ökar elevernas möjligheter ytterligare att bli mottagna på lika villkor i samverkanskommunerna.


Ytterligare ett steg har tagits i arbetet att skapa en gemensam gymnasieregion i Stockholms län genom att 25 av länets 26 kommuner nu har tecknat ett gemensamt samverkansavtal inom gymnasieskolan.


- Nu öppnar vi upp fler kommunala gymnasieutbildningar för länets elever. Det innebär en större valfrihet och ökade möjligheter för eleverna att få den utbildning de önskar, säger ordförande i Kommunförbundet Stockholms Läns Utbildningsberedning Henrik Kelfve (m).


Det avtal som 25 av länets kommuner, utom Stockholms stad, har ingått omfattar alla nationella och specialutformade program vid de kommunala gymnasieskolorna. Det individuella programmet omfattas inte av avtalet.


Avtalet innebär att alla elever som bor i någon av kommunerna som har tecknat samverkansavtal blir mottagna som sökande i första hand, d v s på lika villkor, till alla de nationella och specialutformade programmen som erbjuds i samverkanskommunerna.


Förutom avtalet mellan 25 kommuner har avtal skrivits mellan Stockholms stad och 19 kommuner i länet. De kommuner som har tecknat samverkansavtal med Stockholms stad är: Danderyd, Ekerö, Järfälla, Huddinge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Sigtuna, Solna, Sollentuna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Detta avtal exkluderar Samhällsvetenskaps- och Naturvetenskapsprogrammen men ger eleverna rätt att söka alla övriga nationella och specialutformade program på lika villkor. 


Frågor om samverkansavtal

Lennart Dahlberg, direktör, Kommunförbundet Stockholms Län

08-615 94 05, 073-917 94 05, lennart.dahlberg@ksl.se


Henrik Kelfve, ordförande, KSLs Utbildningsberedning

08-734 25 44, 070-344 71 70, henrik.kelfve@solna.se


Ylva Disheden, handläggare, Kommunförbundet Stockholm Län

08-615 94 14, 073-917 94, ylva.disheden@ksl.se


Frågor om intagning

Charlott Andersson, chef Gymnasieintagningen Stockholms Län

08-123 201 01, 073-987 94 01

Satsning på Solnas lärare och rektorer

PRESSMEDDELANDE
Moderaterna
Henrik Kelfve (m), barn- och utbildningsnämndens ordförande

Solna gör en unik satsning på rektorer och lärare. Meritvärden, läsförståelse och behörighet till gymnasiet är i fokus när två miljoner kronor satsas på ett unikt utvecklingsprojekt. Solnas rektorer ska besöka högpresterande skolor i Europa med liknande förutsättningar som Solnas och se hur de arbetar. Målsättningen är att bli topp tre i Stockholms län inom tre år.

- Satsningen tar sikte på Solnas elever och deras skolresultat. En grundförutsättning för bra lärande är motiverade och kunniga lärare och rektorer som tillåts att utvecklas. Vi vill ge dem samma verktyg som högpresterande skolor i Europa använder sig av idag. För att bli bäst ska man lära av de bästa, säger Henrik Kelfve (m) barn- och utbildningsnämndens ordförande i Solna.

- Solna går i bräschen inom många områden och nu vill vi bli topp tre på skolområdet. Satsningen är en komponent i vårt helhetstänk kring ökat lärande för elever. En akademi för de bästa lärarna kommer också att bildas. Tanken är att den ska fungera som en arena för kreativitet och idéutbyte. I Solna ska lärarna ha de bästa möjligheterna att utvecklas. Att satsa på kunskapsutbyte runt om i Europa och på hemmaplan mellan rektorer och lärare blir unikt, avslutar Henrik Kelfve (m).

Solna satsar på skärpt kvalitetsgranskning

PRESSMEDDELANDE
Solna stad
Henrik Kelfve (m), barn- och utbildningsnämndens ordförande

Genom en skärpt kvalitetsgranskning ska resultaten i Solnas skolor förbättras. Kunskapsresultaten ligger idag strax över det förväntade värdet (SALSA) som Skolverket årligen tar fram. Barn- och utbildningsnämnden har nu fastställt ett antal kvalitetsmått som lättillgängligt ska presenteras på stadens hemsida. Måtten har tagits fram i samarbete med föräldrar. Resultaten kommer att ligga till grund för en tydligare målstyrning gentemot varje skola eller förskola i Solna. Såväl kommunala som enskilda verksamheter ingår i granskningen.


- Genom en vassare och öppnare kvalitetsgranskning underlättar vi för barn och föräldrar att göra medvetna val. Synliggörande av resultaten leder även till att upprätthålla och stärka utvecklingsarbetet. Alla skolor och förskolor i Solna ska ständigt sträva mot att förbättra elevernas resultat, säger skolkommunalrådet Henrik Kelfve.


Under hösten kommer kvalitetsmåtten successivt att presenteras på stadens hemsida. De mått barn- och utbildningsnämnden fastställt är:


Förskola

• Barnens trivsel

• Barnens trygghet

• Antal barn per pedagog

• Andel personal med högskolebehörighet


Grundskola

• Elevernas trivsel

• Elevernas trygghet

• Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan

• Andel elever som uppnår målen i alla ämnen (åk 5)

• Andel elever som uppnår målen i alla ämnen (åk 9)

• Andel elever som uppnår målen i 16 ämnen (åk 9)

• Genomsnittligt meritvärde

• Antal elever per lärare

• Andel lärare med högskoleutbildning


För mer information:

Henrik Kelfve (m), 070-344 71 70, henrik.kelfve@solna.se


Utökad service ger bättre kvalitet

PRESSMEDDELANDE
Solna stad
Henrik Kelfve (m), barn- och utbildningsnämndens ordförande

Solna stad har infört 24-timmars webbservice - e-tjänst - för alla ärenden som rör förskoleverksamhet för kommunal och enskild verksamhet. Tjänsten innebär att servicen är åtkomlig via internet dygnet runt, alla dagar i veckan.


- Med den nya e-tjänsten förbättras servicen till barnfamiljerna i Solna väsentligt, säger Henrik Kelfve, skolkommunalråd i Solna. Vi ska ständigt sträva mot att öka kvalitet, tillgänglighet och valfrihet.


När föräldern loggar in via Solna stads hemsida möts han eller hon av en sammanfattning av de tjänster man utnyttjar idag samt önskar för framtiden. Via sidan kan scheman ändras, barn ställas i kö till förskolor och nya inkomstuppgifter uppges.


- Genom att införa internetbaserat val av förskola minskar administrationen i staden vilket skapar utrymme för andra satsningar. Nästa steg blir att redovisa alla förskolors kvalitet på webben, avslutar Henrik Kelfve.


Ytterligare information:

Henrik Kelfve, skolkommunalråd, 070-344 71 70, henrik.kelfve@solna.se

Birgitta Callenblad, förskolesamordnare, 08-734 25 51, birgitta.callenblad@solna.se


Solnas skolor mot toppen


PRESSMEDDELANDE

Solna stad
Henrik Kelfve (m), barn- och utbildningsnämndens ordförande


I våras granskades Solnas skolor av skolverket. I verkets rapport riktades viss kritik mot verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden ställde sig i juni bakom ett stort antal åtgärder som ska bidra till att lyfta resultaten i Solna.

Åtgärderna avsåg bland annat:

     • förutsättningar att nå målen i årskurs 9

     • uppföljning och utvärdering av kunskapsresultat i samtliga ämnen i årskurs 5

     • kvalitetsredovisningar

     • erbjuda plats i tid inom förskoleverksamheten och

     • tillsynen över enskilt drivna fritidshem.


Skolverket har nu följt upp Solnas åtgärdsprogram och konstaterar att "Solna kommun har

vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med de påtalade bristerna". Skolverket avslutar

därmed ärendet.


- Solna har mycket höga ambitioner för skolan. Skolverkets rapport har använts för att arbeta

konstruktivt för en allt bättre skola i Solna. Beskedet från Skolverket är ett kvitto på att vi är

på rätt väg, säger Henrik Kelfve, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.


- Jag nöjer mig inte med det, därför pågår det en lång rad reformer som alla syftar till att öka

elevernas prestationer i staden. Solna stad satsar i jämförelse med andra kommuner mycket

pengar på skolan. Vår utmaning är att använda resurserna på ett allt mer målmedvetet sätt",

fortsätter Henrik Kelfve.


För mer information:
Henrik Kelfve, barn- och utbildningsnämndens ordförande, tel 08-734 25 44 eller henrik.kelfve@solna.se


Vårdnadsbidrag införs i Solna

PRESSMEDDELANDE
Solna stad
Henrik Kelfve (m), barn- och utbildningsnämndens ordförande


Kommunfullmäktige beslutade på måndagen att kommunalt vårdnadsbidrag ska erbjudas i Solna från 1 oktober. Vårdnadsbidraget är ett skattefritt kommunalt bidrag på 3 000 kronor per månad. Barn som kan få vårdnadsbidrag ska ha fyllt ett men inte tre år och vara folkbokfört i Solna stad. Barnet får inte ha plats i offentligt finansierad förskoleverksamhet.

- Kommunfullmäktiges beslut om att införa vårdnadsbidrag ökar valfriheten för Solnas barnfamiljer, det känns mycket tillfredsställande att öka möjligheterna för föräldrar att spendera tid med sina barn, säger Henrik Kelfve, ordförandei barn- och utbildningsnämnden.


Mera detaljerad information om vårdnadsbidragets utformning finns här.

För mer information:
Henrik Kelfve (m), barn- och utbildningsnämndens ordförande Solna stad, 070-344 71 70

Birgitta Callenblad, förskolesamordnare, 08-734 25 51, birgitta.callenblad@solna.se


Vårdnadsbidrag införs i Solna

PRESSMEDDELANDE
Moderaterna i Solna stad
Henrik Kelfve (m), barn- och utbildningsnämndens ordförande


Den borgerliga majoriteten i Solna har nu beslutat att införa vårdnadsbidrag från den 1 oktober i år. Vårdnadsbidraget betalas ut med 3000 kronor per månad per barn och kalendermånad för barn som är folkbokförda i Solna och som inte har plats i förskoleverksamhet. Bidraget kan betalas ut för barn mellan 1 och 3 år.


- Beslutet om att införa vårdnadsbidrag ökar valfriheten för Solnas barnfamiljer. Det blir också ett rättvisare system eftersom alla barnfamiljer får stöd. Det känns mycket tillfredsställande att fatta beslut som ökar möjligheterna för föräldrar att spendera tid med sina barn, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Henrik Kelfve (m).

Kostnaden för vårdnadsbidraget är svår att beräkna eftersom kalkylerna bygger på ett antal osäkra faktorer. Bedömningen är dock att reformen kostar 6 miljoner kronor per år. Barn- och utbildningsnämnden får därmed ett tillskott på 1,5 miljoner kronor för det sista kvartalet 2008. Därmed kommer införandet av vårdnadsbidraget inte att ske på bekostnad av någon annan verksamhet.

För mer information:
Henrik Kelfve (m), barn- och utbildningsnämndens ordförande Solna stad, 070-344 71 70
Petter Lindfors (m), politisk sekreterare Solna stad, 073-660 94 49


Tyck till om den framtida skolmaten


Pressmeddelande från Solna stad
Henrik Kelfve (m), ordförande barn- och utbildningsnämnden


Nu ska föräldrar, elever och skolpersonal få vara med och tycka till om den framtida skolmaten. Det är föräldrar, elever och skolpersonal vid Bergshamraskolan, Ekensbergsskolan och Tallbackaskolan som nu uppmanas att svara på en enkät om den framtida skolmaten. Bakgrunden är att en ny upphandling av skolmat ska genomföras vid de tre aktuella skolorna och då vill ansvariga för skolan ha in synpunkter.


- Maten är viktig och vi vill att föräldrar, elever och skolpersonal ska bli delaktiga i ett tidigt skede. Vi vet att elever som äter bra kost presterar bättre, de får bättre resultat i skolan, säger Henrik Kelfve, ordf i barn och utbildningsnämnden.


Enkäten innehåller tio påståenden som ska poängsättas. Dessutom uppmanas föräldrarna att sätta ihop en egen veckomatsedel för sitt barn. Några av påståendena i enkäten:


• Det är viktigt att det finns mat som innehåller ekologiska produkter.

• Det är viktigt att skolan undviker maträtter som pizza, hamburgare och kebab.
• Det är viktigt att mitt barn tycker att maten ser god ut.
• Det är viktigt att serveringspersonalen är trevlig och har tid att prata med mitt barn.


För ytterligare information:

Henrik Kelfve (m), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

08-734 25 44, 070-344 71 70, www.solna.se


Spanska förskolan utökar sin verksamhet


PRESSMEDDELANDE

Moderaterna i Solna stad

Henrik Kelfve (m), skolkommunalråd

070-344 71 70Spanska skolan är en enskilt driven skola och förskola som har sin verksamhet på Västra vägen i Solna. Intresset för förskolan har varit mycket stort och därför beslutade den borgerliga majoriteten i barn- och utbildningsnämnden i tisdags att utöka tillståndet med ytterligare 20 barn i åldern 1-5 år till totalt 60 barn.


- Det känns bra att vi kan öka mångfalden ytterligare. Solna är en mångkulturell stad och en bra och uppskattad verksamhet som Spanska skolans förskola ska självfallet ges förutsättningar att utvecklas och växa i Solna, säger skolkommunalrådet Henrik Kelfve (m).


Skolan erbjuder undervisning i spanska språket och spansktalande länders kultur och samhällsliv ges extra utrymme. Det krävs inga förkunskaper i spanska och skolan är öppen för alla oavsett modersmål. Grundskoledelen kommer att flyttas till andra lokaler vilket skapar utrymme för fler förskoleplatser. Detta är välkommet eftersom det idag finns en kö till förskolan. Spanska skolans förskola öppnade i januari 2007.


För mer information:

Henrik Kelfve (m), skolkommunalråd Solna stad, 070-344 71 70

Petter Lindfors (m), politisk sekreterare Solna stad, 073-660 94 49


24 språk i Solnas skolor


PRESSMEDDELANDE
Henrik Kelfve (m)
Skolkommunalråd i Solna

Enligt Sveriges Radios nyhetsredaktion får inte elever i mer än hälften av landets kommuner modersmålsundervisning på grund av lärarbrist. I Solna finns det ingen brist på lärare trots att hela 30 procent av eleverna har annat modersmål. Skolorna erbjuder inte mindre än 24 språk utöver svenska. Varje år deltar cirka 1000 grundskoleelever och cirka 100 barn i förskolan.

- Verksamheten håller mycket hög kvalitet. Under 2007 fick alla avgångselever i årskurs 9 betyget godkänd eller bättre i modersmål, säger ordföranden i barn- och utbildningsnämnden Henrik Kelfve (m).


För mer information:

Henrik Kelfve, 070-3447170, www.kelfve.se (blogg)

Petter Lindfors, politisk sekreterare, 073-660 94 49


I höst startar Peab byggymnasium


PRESSMEDDELANDE

Henrik Kelfve (m)

Skolkommunalråd i Solna
Byggjätten Peab - med stor verksamhet i Solna - startar byggymnasium i Solna. Skolverket har sagt okej och i höst blir det skolstart.

Eva Rönnbäck, personalansvarig i Peab, säger: "Peabskolan kommer att tillhandahålla både gymnasiets nationella byggprogram och PRIV (individuellt program med inriktning på bygg för obehöriga elever). Solna stad och Peab har nu inlett diskussioner i positiv anda om tänkbara samarbetsformer. Jag har mycket goda förhoppningar om att vi ska lyckas hitta former för ett samarbete som kommer att ge mervärde för både Solna stads ungdomar och för Peabskolan."

Henrik Kelfve, ordf i barn- och utbildningsnämnden, tycker att Peabs skolsatsning är suverän: "Vi har många stora pågående och planerade byggprojekt i Solna. I flera av dessa är Peab involverade. Det kommer att behövas massor av duktiga byggnadsarbetare. Peabskolan ligger helt rätt i tiden."

Peabskolan planerar att samarbeta med Solna Gymnasium.
image16
Här smids framtidsplaner för skolan: Cecilia Strömberg, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Solna stad, Maria Hernroth, skolchef Peab, Sofia Soc, bitr rektor Solna Gymnasium, Eva Rönnbäck, personalansvarig Peab, Birgitta Nenzen, gymnasiesamordnare Solna stad och Henrik Kelfve, ordf i barn- och utbildningsnämnden.
För mer information:

Henrik Kelfve, 070-3447170, www.kelfve.se

Petter Lindfors, politisk sekreterare, 073-660 94 49


Solnas barnomsorg växer i rekordfart

PRESSMEDDELANDE
Henrik Kelfve (m)
Skolkommunalråd i SolnaUnder de senaste sex åren har antalet barn i Solnas barnomsorg ökat med 35 procent. Samtidigt har befolkningen som helhet ökat med cirka tio procent. Detta ställer höga krav på stadens utbud av förskolor och familjedaghem. De senaste 3,5 åren har 620 nya platser skapats. Trots att Solnas små barn växer explosionsartat till antalet finns det ingen kö till barnomsorgen.

- I Solna är idag cirka 2800 barn inskrivna i barnomsorgen. Ökningen av antalet platser med 620 innebär därmed att vi expanderat barnomsorgen med 28,5 procent på 3,5 år. Det är en massiv satsning som ligger bakom att vi kan erbjuda alla Solnabarn omsorg, säger skolkommunalrådet, Henrik Kelfve (m).

- Trots den generella bristen på förskolärare har vi lyckats att rekrytera personal. Det vittnar om att Solna attraherar arbetskraft och att staden är en arbetsgivare som förskolärare upplever som intressant, avslutar Henrik Kelfve (m).

För mer information:
Henrik Kelfve, 070-3447170, www.kelfve.se (blogg)
Petter Lindfors, politisk sekreterare, 073-660 94 49

RSS 2.0