Vemodigt avsked av Solna

Igår avtackades jag av politiker och tjänstemän i Solna stad. Beslutet att flytta till Sigtuna och att anta utmaningen som oppositionsråd är helt rätt. Det förtar inte känslan av vemod. Tio år har jag varit engagerad i Solna och under den tiden har jag fått många vänner. En stor del av dem kom till avtackningen med värmande ord och gåvor. Hur säger man farväl till så många människor som berikat ens liv under lång tid?


Tack kära medarbetare och kollegor. Ni har gjort mitt liv rikare. Jag har upplevt värme och respekt från första stund jag klev in i Solna stadshus. Er kompetens och ert ifrågasättande har utvecklat mig mycket. Många av er har funnits vid min sida alla år i Solna. Andra har jag fått glädjen att lära känna under resans gång. Med dessa korta ord vill jag rikta ett tack till er alla från mitt hjärta. Utan er skulle jag inte vara den jag är idag.Från solna.se: KOMMUNALRÅDET HENRIK KELFVE AVTACKAT


Kommunalrådet Henrik Kelfve blev högtidligen avtackad igår av arbetskamrater, politikerkollegor och vänner. Han flyttar till Sigtuna och lämnar därmed sina politiska uppdrag i Solna. Henrik Kelfve började sin karriär i Solna år 2000 som Anders Gustâvs politiske sekreterare. 2006 utsågs han till kommunalråd och ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Han har dessutom under sina år i Solna bland annat varit ordförande i gymnasienämnden och ledamot i barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen samt i kommunfullmäktige.


Till ny ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Henrik Kelfve har utsetts Arion Chryssafis.


Bilden: Kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Salminen uppvaktar Henrik Kelfve.


Budgetdebatt i Solna

På måndagskvällen, och en del av natten, debatterade kommunfullmäktige i Solna budget 2009. Trots det ekonomiska läget i världen står Solna stad stadigt. Solna stad har under borgerlig majoritet redovisat överskott under hela 2000-talet. Alla lån är avbetalade. Tvärtom har staden 87 procent i soliditet. Det innebär, enkelt uttryckt, att staden har nästan motsvarande ett års kostnader på banken.

Även Solna påverkas av den internationella konjunkturen. Det innebär att skatteintäkterna sjunker något. För att möta detta har vi valt att ta en liten del av de sparade resurserna. Sparar man i goda tider måste man kunna täcka upp i sämre. På detta sätt kan vi fortsätta att bedriva offensiv utveckling av servicen när många andra kommuner måste genomföra tuffa besparingsåtgärder.

SSU:s ordförande, tillika fullmäktigeledamot i Solna, beskrev Solna i dystra färger och kritiserade oss hårt för att vi inte satsar mer pengar på skolan. Detta bemötte jag med tre perspektiv. För det första satsar Solna jämförelsevis mycket pengar på skolan. Utmaningen är att få bättre valuta för dessa. För det andra har staden så stark ekonomi att vi kan satsa ytterligare på skolan trots konjunkturen.

För det tredje har vi genomfört tuffa men viktiga åtgärder. Till exempel har vi stängt tre halvfulla skolor under de senaste åren. I samtliga fall har socialdemokraterna varit högljudda motståndare. Genom att stänga skolorna har vi omfördelat resurser från glas och betong till lärare, läromedel och särskilt stöd. Socialdemokraternas marginellt högre anslag till skolan i deras budgetförslag måste ses i det sammanhanget. Deras politik leder till väsentligt mindre resurser till innehåller i skolan.

Den bittra SSU-ordföranden skriver på sin blogg att jag inte tycker att det behövs pengar till skolan. En ytterst märklig kommentar när vi är en av de kommuner som satsar mest. Varför lägger hon inte kraften på att kritisera alla de röda kommuner där anslagen är lägre och där resurserna används ineffektivt? Hon hänvisar dessutom till en tjänsteskrivelse som utgår från de preliminära ramarna som antogs i juni. Alltså en annan budget än den som debatterades nu i november. Okunnigt och nonchalant!


Solna Gymnasium 60 år

I år blir Solna Gymnasium 60 år. Det firades i fredags kväll med en jubileumsmiddag i skolan. Under kvällen hölls ett antal anföranden och presenter delades ut. Här kan du läsa det anförande jag höll från barn- och utbildningsnämnden. Vår present var ett träd som symboliserar kunskapens träd.

Solna gymnasium,

I 60 år har du kämpat för att ge elever kunskaper och färdigheter. I 60 år har du erbjudit unga människor nödvändiga redskap så att de av egen kraft kan skapa ett gott liv.

Du har varit med om glansdagar då skolan var erkänd som en institution som stod för tydliga värderingar och kunskap. Du har också upplevt en tid av vikande elevunderlag, bekymmer och kris. Men det är i svåra tider de stora, trygga och visionära träder fram. Detta är du ett levande exempel på.

De senaste åren har utvecklingen varit fantastisk. Idag är glansdagarna åter här. Det finns all anledning att vara stolt över dig och det du står för. Erfarenheten av resan är att allt är möjligt om bara modet och viljan finns.

Solna gymnasium, du är en byggnad som blir allt vackrare med åren. Men framför allt är du de människor som dagligen vårdar dig. Elever, lärare och inte minst rektorn som sköter om dig som du vore hennes eget barn. Utan alla dessa människor vore du bara glas och betong. Det är dessa eldsjälar som ger dig liv och utstrålning.

Ta vara på erfarenheterna från dina första 60 år. Glöm inte att kunskap är det fundament du vilar på.  För att hjälpa dig att minnas detta vill barn- och utbildningsnämnden överlämna en gåva.

Låt detta, kunskapens träd, stå här som symbol för ditt syfte. Att fortsätta att bidra till unga människors ljusnande framtid.


Solna står stadigt i stormen (Budget 2009)

Den ekonomiska utvecklingen i världen är bekymmersam. Det råder det inget tvivel om. Detta påverkar även vårt avlånga land. Efter den djupa krisen i början av 90-talet har vi dock genomfört ett antal nödvändiga reformer. Vi fick den hårda vägen lära oss att man måste ha långsiktiga ekonomiska system. Krisen sätter avtryck i Sverige men vi lär komma lindrigare undan än många andra länder.

I Solna har vi under många år fört en ansvarsfull ekonomisk politik. Alla lån är sedan länge avbetalade och vi har avsatt medel för att kunna möta svårare tider. Nu, när stadens intäkter viker, har vi ändå möjlighet att göra offensiva satsningar. Inte lika omfattande som vi önskat och den planerade skattesänkningen får vänta.

Barn- och utbildningsnämnden får, utöver den allmänna uppräkningen, över tio miljoner kronor extra. Därmed är förutsättningarna att fortsätta utvecklingen av skolan och barnomsorgen de allra bästa. Redan i årets budget investerade vi 47 miljoner kronor på upprustning av Solnas skolor och förskolor. Den satsningen förstärks nu med ytterligare 20 miljoner kronor.

Denna historiska satsning gör att vi väsentligt förbättrar standarden på lokalerna. I budgettexten understryker vi att investeringarna ska leda till såväl ekonomiskt som miljömässigt effektivare lokaler. Genom att ha bättre isolering minskar el och värmeförbrukningen. Den ekonomiska vinsten av detta stannar i verksamheten.

I budgeten satsar vi även på lärare och rektorer. Solna deltar fullt ut i regeringens "Lärarlyft", lärarlönerna förstärks med 6,3 miljoner kronor, årets lärare ska utses på varje skola, en lärarakademi ska instiftas och rektorerna ska genomgå ett omfattande utvecklingsprogram. Satsningen på att utbilda barnskötare till förskollärare som påbörjades i år fortsätter.

* Läs hela majoritetens budget eller pressmeddelandet.


Jämförelseprojekt ska ge bättre kvalitet


Solna stad tog häromdagen emot ett antal politiker och tjänstemän från kommuner kring landets tre storstäder. Anledningen är att vi ingår i ett projekt med syftet at hitta nya metoder att jämföra hur väl vi sköter kommunen. Bakom jämförelseprojektet står Sveriges Kommuner och Landsting.

Projektet bygger på att deltagande kommuner arbetar tillsammans i nätverk. Effektiva arbetssätt ska tas fram för jämförelser av kostnader och kvalitativa resultat som leder till praktiska förbättringar. Den stora utmaningen är att ge medborgarna mer valuta för skatten. Klart är att det inte finns ett direkt samband mellan höga kostnader och kvalitet.

Nya mått på kvalitativa resultat tas fram och prövas i de 20 olika nätverken. Måtten kommer att integreras i kommunernas styrning och ledning och bli en naturlig del av resultatstyrningen. På sikt ska flera av dessa resultatmått även att utvecklas till nationella kvalitetsindikatorer.

Närmare 200 kommuner är delaktiga i arbetet. I Solnas nätverk som fått det passande namnet "Framgångsrik tillväxt" ingår Kungsbacka, Mölndal, Lerum, Lomma, Täby, Sollentuna, Solna, Vellinge och Svedala. Senaste mötet avhölls i regissörsvillan i Filmstaden. Deltagarna fick naturligtvis en rejäl dos kunskap om Solna med sig hem.


Fler förskoleplatser i Råsunda

I tidigare inlägg har jag beskrivit hur antalet små barn i Solna ökar dramatiskt. Det är självklart väldigt roligt. Samtidigt är det en stor utmaning för oss som planerar barnomsorgens omfattning. Speciellt komplicerat har det varit i Råsunda. Där finns det inte några obebyggda tomter som väntar på en ny förskola. Lösningen är istället att utöka omfattningen på befintliga förskolor.

Häromdagen hade jag den stora äran att få inviga utbyggnaden av den populära förskolan Näckrosen på Råsundavägen. Samtidigt invigdes Solnas enda Ur & Skurverksamhet som nu har fått egna lokaler i Näckrosen.

De senaste fyra åren har vi skapat 660 nya barnomsorgsplatser i Solna. Det är en utökning med nästan 30 procent. Den höga takten kommer hålla i sig även framöver eftersom det byggs flera nya bostadsområden.

Vänstern vill stoppa utvecklingen av Solna

Vänsterpartiet driver en kampanj under namnet "Rädda Råstasjön". Namnet antyder att sjön behöver räddas. Jag undrar från vad. I deras kampanjmaterial står det att "Solna stad anser att planläggning tillsammans med strandskydd utgör ett tillräckligt starkt skydd för att bevara Råstasjöns naturvärden". Det stämmer. Råstasjön är skyddad genom att den folkvalda majoriteten avgör framtiden. Inom majoriteten värderar vi Råstasjön med omgivning högt.

Vänsterpartiet nöjer sig inte med det. De vill att sjön och ett område med minst 100 meter strandskydd görs till naturreservat. Det innebär att vi låser oss från all utveckling. Vänstern anser tydligen att sjöns värden ska nyttjas av kanadagäss och inte av människor. De ser utbyggnaden av arenaområdet och det ökande antalet människor som ett problem som ska stävjas.

Min uppfattning är att fler människor kring Råstasjön är något positivt. Med fler människor följer möjligheter att utveckla området med saker som människor tycker om. Det kan handla om lekplatser, motionsspår, belysning osv. Vågar man föreslå en liten restaurang? En uppskattad sådan finns exempelvis vid Lötsjön i Sundbyberg.

Bilden: Gröna stugan vid Lötsjön i Sundbyberg.


Besök på förskolorna Taurus och Tellus

Häromdagen besökte förvaltningschefen och jag förskolorna Taurus och Tellus i Bergshamra. Båda dessa förskolor arbetar med Reggio Emilia-pedagogik och de sticker ut genom att ha stora barngrupper. Jag har länge talat om att personaltätheten är ett viktigare mått än barngruppernas storlek. Taurus och Tellus är goda exempel på detta.


Inne på förskolorna är det ordning och reda. Detta var extra tydligt i ateljén på Taurus där pysselmaterialet ligger prydligt upplagt. Barnen får lära sig att hålla ordning. Arbetslagsledaren Susanna Sollander gav oss en intressant och bra presentation av verksamheten.

På Tellus går 100 barn i tre grupper - alltså 33 barn i varje grupp. Arbetet är flexibelt vilket innebär att man oftast genomför pedagogiska moment i grupper om sex barn. Arbetslagsledaren Elisabeth Bonfant är tydlig med att man organiserar verksamheten efter barnens behov - inte de vuxnas.


Lokalerna anpassas i första hand till den pedagogiska verksamheten. Elisabeth uttryckte det med orden: "man äter där det finns ett bord och man sover där det finns ett golv". Vanligtvis gör man tvärtom. Först bestämmer man var man sover och äter - därefter ser man vad som återstår för den pedagogiska verksamheten. Förskolan Tellus utgångspunkt som gör att man kan arbeta mycket flexibelt med ytorna.


Tack Susanna och Elisabeth för en inspirerande eftermiddag. Ni gör ett fantastiskt jobb!

Bilderna: Susanne på Taurus visar ateljén. Elisabeth på Tellus berättar om Reggio Emilia. Biträdande rektor Catharina Arvidsson har anledning att vara stolt över verksamheten.


Invigning av Stråkets förskola


Solnas barnomsorg byggs ut så det knakar. De senaste fyra åren har vi skapat 660 nya platser. Det är en ökning med uppåt 30 procent. Som jag skrivit om tidigare håller Solna på att bli en riktigt barntät kommun. Barnfamiljer flyttar till och stannar kvar i Solna som aldrig förr. Samtidigt föds det många nya barn. Det är jätteroligt - och en utmaning.

Senaste tillskottet av barnomsorg är Stråkets förskola i Råsunda. Igår fick jag äran att inviga den nya förskolan. Från nämnden överlämnade jag tre inflyttningspresenter - en bok av Astrid Lindgran, en kulram och en grunka man bankar morötter i.

Budskapet är att dagens förskolor ska arbeta målmedvetet med pedagogik som stimulerar barnens utveckling. Barn i förskoleålder är nyfikna, kunskapstörstande och har lätt att lära. Med leken som utgångspunkt ska man ta till vara på detta.


Stadens dag

Igår var det stadens dag i Solna. Det firas med stadsvandringar, bussturer, båtturer, visningar av intressanta hus och underhållning. En stående och viktig programpunkt på Stadens dag är utdelningen av Solnas stadsmiljöpris. I år gick det till Skanska Fastigheter Stockholm AB för deras byggnad Hagaporten 3.

Själv ledde jag en stadsvandring genom Huvudsta. Ett tjugotal solnabor deltog trots att molnen hängde tunga i skyn. Turen blev lyckad och regnfri. Huvudsta har en intressant historia. Till exempel var det på Huvudsta gård som mordet på Gustav III planerades. Om detta och mycket annat kan du höra nästa år då det är dags igen.

Kan du inte vänta så länge går det bra att höra av sig. Jag går gärna en extratur.

* Bilden: Den guidade turen inleds på Johan Enbergs torg.

Stadsvandring i Huvudsta

På söndag firar vi Stadens dag i Solna. Det innebär att Solna kommer att fyllas av olika arrangemang. Det blir guidade bussturer, utdelning av årets stadsmiljöpris, uppträdanden och mycket mer. Centrum för firandet är Solnaplan där man kan njuta av diverse underhållning från scenen. Hela programmet finns i denna veckas nummer av Mitt i Solna eller via stadens hemsida.

För dig som är intresserad av Huvudsta vill jag bjuda in till en av dagens programpunkter - Stadsvandring i Huvudsta. Jag kommer då att leda en guidad tur med början vid Västra Skogens T-bana. Turen börjar 11.30 och tar cirka en timme. Vi avslutar vid Huvudsta strand.

Den som vill ta del av ytterligare Solnakunskap kan åka med på en guidad båttur från Huvudsta strand klockan 13.00. Lars Göransson leder turen på m/s Aphrodite som betraktar Solna från Ulvsundasjön.


Beslut om vårdnadsbidrag i Solna

Ikväll fattade Solna kommunfullmäktige beslut om att införa vårdnadsbidrag från den 1 oktober. Inte oväntat blev debatten ideologisk och laddad. Här återger jag mitt inledande anförande* i debatten:


Ordförande, fullmäktige


Vem vet vad som är bäst för barnen? Är det kommunala tjänstemän? Är det forskare? Eller är det är det vi politiker? Det finns de som lutar sig på Alva Myrdals gamla slogan: "att uppfostra barn är en allt för viktig uppgift för att överlåtas på föräldrarna". Jag är inte en av dem. Min bestämda uppfattning är att föräldrarna är de som vet bäst. Inte vad som är bäst för barn generellt. Men vad som är bäst för det egna barnet.


Det är så lätt att göra sina egna uppfattningar om vad som är bra till en sanning för alla. Det är viktigt att respektera att människor kan göra andra val i livet än de man själv gör. Det innebär inte att det är fel. Det är bara annorlunda. Vikten av respekt för olikheter brukar de flesta politiker tala om. Det bör också gälla de små barnen. Detta är för mig det viktigaste argumentet för att bifalla förslaget om vårdnadsbidrag i Solna.


En familj som väljer att ha sitt barn på en av våra förträffliga förskolor i Solna subventioneras med över 100 000 kronor. Av de 115 410 kronor som en förskoleplats kostar betalar föräldrarna bara 15 120 kronor. Det är en subventioneringsgrad på 87 procent. Den familj som väljer att en vårdnadshavare är hemma med barn subventioneras inte alls. Är detta rättvist? Nej självklart är det inte det. Införande av vårdnadsbidraget är ett steg i rätt riktning. Det blir lite rättvisare och valfriheten ökar.


Jag misstänker att några ledamöter strax kommer att argumentera emot förslaget. Till er vill jag göra några små medskick som kan balansera debatten.

Att ansöka om vårdnadsbidrag är frivilligt. Majoriteten i Solna öppnar en dörr. Vill man inte gå in behöver man inte det. Resurserna till förskolan påverkas inte av förslaget. Den som inte tycker att det är ett bra förslag kan lugnt fortsätta sitt liv precis som det är. Det tänker jag och min familj göra.


Ordförande,


Jag hoppas att fullmäktige i Solna har tilltro till Solnabornas egen förmåga att fatta beslut om deras eget liv. Låt oss ge människor möjligheter att välja själva. Med dessa ord yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.


Förslaget antogs med röstsiffrorna 37 - 24 vilket innebär att m, fp, kd och c röstade för medan s, v och mp röstade mot.

* Det talade ordet gäller

Snö i augusti

Idag arrangerades traditionsenligt Filmstadens dag i Gamla Filmstaden, Solna. Jag tog med äldsta dottern på ett arrangemang som imponerade. Trots sommarvärmen möttes man av vinter och snö när man passerade den vackra porten. Det var ett konkret sätt att visa hur man skapar filmmiljöer.

Redan 1920 invigdes Filmstaden som kom att bli Europas modernaste filmstudioområde. Greta Garbo och Ingrid Bergman inledde sina karriärer i ateljéerna i Råsunda.

Över 350 filmer spelades in på området som före 1920 var en strutsfarm. På den tiden var det populärt för damerna att ha en rejäl fjäder i hatten. Den första filmen som spelades in var Victor Sjöströms Körkarlen. Bland de andra mästerverken kan nämnas Det sjunde inseglet (1956) och Pippi Långstrump (1969).

Området ägs idag av Skanska och HSB. Tillsammans med Solna stad har de skapat en levande stadsmiljö för boende, företag och allmänhet i sann kulturhistorisk anda. I Filmstaden huserar de stora filmbolagen vilket gör området till Sveriges hetaste filmkluster.


Många studentbostäder i Solna

Debatten om studentbostäder kommer den här tiden varje år. Det är lätt att förstå den frustration de studerande känner eftersom trycket på regionens bostadsmarknad är hårt. Studenterna är oerhört viktiga för en tillväxtregion. Därför måste man ta frågan om möjligheter till bostad på allvar. Det gör vi i Solna.

Enligt Stockholms Studenters Centralorganisation finns det fem bostadsaktörer som erbjuder studentbostäder i stockholmsregionen. Den i särklass största är SSSB. De andra är Svenska Bostäder, Kista Studentbostäder, Studenthemmet Tempus och AP-fastigheter. Möjligen kan det finnas ytterligare någon som inte går att hitta via Stockholms Universitets hemsida.

Sammanställer man dessa fem aktörers samlade innehav blir det totalt drygt 10.000 bostäder. 69 procent av dem ligger i Stockholm, 23 procent av dem ligger i Solna och resterande 8 procent i Nacka, Huddinge, Lidingö och Täby. Idel borgerliga kommuner kan tilläggas.

Knappt en fjärdedel av samtliga studentbostäder ligger alltså i Solna. Ser man till befolkningen blir Solnas satsning på studenterna ännu tydligare. I Solna finns det en studentbostad per 28 invånare. Näst bäst är Stockholm med en bostad per 113 invånare.

Det socialdemokratiska oppositionsrådet i Solna gjorde häromdagen ett utspel om att göra om stadshuset till studentbostäder. Hon underbygger detta utspel med påståenden som är mycket märkliga. För det första hävdar hon att stadshuset är halvtomt. Detta är fel. Sant är att delar av huset blivit tomma i vilka staden flyttar in verksamhet som tidigare låg ute på stan. Då sparar vi pengar till skattebetalarna.

För det andra påstår hon att politikerna sänder signaler att man inte vill ha några studenter. Det gäller uppenbarligen inte Solna mot bakgrund av hur många studentbostäder vi har. Däremot finns det inte en enda röd kommun bland de som erbjuder studentbostäder enligt universitetets hemsida. I dessa kommuner håller jag med om att signalen till studenterna är olycklig.

Vidare skriver hon att det är skandal att Solna inte bidrar till att öka företagens möjligheter att rekrytera välutbildad kompetens. Återigen - vi har flest studentbostäder. Dessutom blir Solna återkommande utnämnd till företagsvänligaste kommunen i Sverige med den högsta tillväxten.

* Diagram: Andelen studentbostäder i Stockholms län
* Bild: Studentbostäder i Frösunda


Prioritera kärnuppgifterna


Varje skattekrona ska användas så målmedvetet som möjligt. En ledstjärna för moderater är att ständigt ifrågasätta hur skattebetalarnas pengar används. Går de till rätt saker och ger de önskad och maximal effekt? Det kan låta ganska självklart men vi kritiseras ideligen från vänster för detta synsätt. Genom våra ständiga prioriteringar i Solna har vi omfördelat resurser så de huvudsakligen går till kärnverksamheterna - skola, barnomsorg och äldreomsorg (bilden).

Resultatet kan inte sakligt ifrågasättas utifrån antal satsade kronor. Solna stad lägger jämförelsevis mycket pengar på kärnverksamheterna. Trots detta kritiseras vi i alla sammanhang av våra politiska motståndare för att vi är för snåla och därmed "inte har några ambitioner för välfärden". Att de flesta röda kommuner inte har råd att satsa lika mycket som Solna fäster de mindre vikt vid.

Den som prioriterar allt - prioriterar inget!


Fakta om Solna

I förra inlägget skrev jag om ett besök i Solna från Turkiet. Den presentation av Solna jag gav besökarna kan även intressera någon inföding. Därför kommer här några fakta om Solna:

- Solna är Sveriges tredje minsta kommun till ytan
- Invånarantalet uppgick vid årsskiftet till 63 318
- Staden växer med cirka 1 600 personer varje år
- 21 procent av solnaborna är födda utomlands

- Staden har lägst skatt i Sverige
- Solna har 66 000 arbetsplatser
- Vi har landets högsta företagstäthet med 8 000 företag
- 57 000 pendlar in

- 23 000 pendlar ut
- Det finns fem slott i Solna
- 97 procent av bostäderna är lägenheter
- 52 procent av hushållen är ensamstående

- Landets högsta tillväxt
- Extremt låg arbetslöshet
- Företagsvänligaste staden i Sverige
- Solna bygger fem stadsdelar
- En tredjedel av ytan förblir grön

Mulle Meck-park i Solna


På söndag öppnar en helt ny lekpark i Solna. Den ligger i den nya stadsdelen Järvastaden och är en helt privatfinansierad satsning på barnen. Scenografer, konstnärer, dockmakare och snickare har på Järvastaden AB:s uppdrag skapat en underbar lekpark med Mulle Meck-tema. Anläggningen har tillkommit i samarbete med Mulle Mecks upphovsmän George Johansson och Jens Ahlbom. Ta med barnen dit och ge dem en härlig stund. Det är dessutom gratis inträde.


Vill du veta mer? Solna stadJärvastaden, SVT-ABC, Mulle Meck

Medborgarceremoni på Confidencen

Till nationaldagen bjuds traditionsenligt det senaste årets nya svenska medborgare i Solna in till en högtidsstund. Ceremonin hålls på Confidencen i Ulriksdals slottspark. Deltagarna bjuds på opera, körsång och Confidencens primadonna Kjerstin Dellert talar och sjunger. Kommunfullmäktiges ordförande Sven Kinnander (m) håller tal och delar ut medborgarskapsbevis. De nya svenskarna kom i år från drygt ett tjugotal länder. Stämningen var högtidlig och värdig.

Efter ceremonin bjöds det på förtäring utanför den gamla rokkokoteatern. Jag passade på att mingla bland deltagarna. Där fans allt från en kines som ännu inte behärskade språket men som gjorde sig förstådd ändå, till en italienare som bott i Sverige sedan 1967. En riktig höjdpunkt var trots allt Elena Mihaela Isip från Rumänien. Bortsett från att hon tydligt deklarerade att hon minsann är moderat och att hon var en härligt sprudlande människa hade hon det coolaste svaret på var hon kom ifrån: "Jag kommer från Transylvanien".

   
Bilderna: Kören, Deltagarna och Sven Kinnander, Elena och jag samt Kjerstin Dellert och Solnas borgmästare Lars-Erik Salminen.

SGnews


Solna Gymnasium har en egen tidning SGnews. I senaste numret (2/2008) intervjuades jag om min syn på skolan.


 

Här får elever med dyslexi kunskap


I fredags arrangerade Ängkärrskolan i Solna en idé- och inspirationsdag. Ängkärrskolan är en specialskola för dyslektiker. Skolan presenterar sig som Sveriges enda skola för elever med specifika läs- och skrivsvårigheter - dyslexi. Syftet med dagen var att informera om hur skolan arbetar och att erbjuda seminarier med ett antal intressanta föreläsare. Totalt genomfördes cirka 40 seminarier och deltagarna kom från hela landet.Några exempel ur programmet:
- Specialpedagoger föreläste om hur de arbetar och hur de kartlägger elevernas förutsättningar.
- Karlstads universitet berättade om "det vidgade textbegreppet".
- Rutger Igelman, författare och lärarutbildare talade om om "besjälat lärande".
- Elever från skolan presenterar elevarbeten.

Dagens höjdpunkt var prisutdelning till tre elever som genom ett stort engagemang har tagit stora kunskapssteg och varit goda förebilder.


Jag talade en stund med biträdande rektor Susann Bille-Bergman. Det går inte att ta miste på hennes engagemang för eleverna. Flera före detta elever på skolan, som var närvarande under dagen, kom fram till Susanne med stora leenden. Den ömsesidiga respekten var slående. På Ängkärrskolan möts varje elev utifrån sina specifika förutsättningar. Deras utgångspunkt är att alla kan lyckas. Mer av detta synsätt vill jag se i alla skolor. 
Susanne Bille-Bergman

Tidigare inlägg
RSS 2.0